Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cổ Lũng Thông báo về công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021 -2023.

15-09-2021 18:17

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Thông báo về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021 -2023.

 


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn