Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cổ Lũng hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

03-11-2021 15:06

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân nhân về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, Ngày Pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục Pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của Pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền;

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 09/11/2021, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu Pháp luật trở thành công việc tự thân hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, người lao động đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật;

Khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức Pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo hiến pháp và Pháp luật./.

 


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn