Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ủy ban Bầu cử xã Cổ Lũng công bố kết quả bầu cử và danh sách 27 người trúng cử đại biểu HĐND xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

02-06-2021 08:56

Ủy ban Bầu cử xã Cổ Lũng công bố kết quả bầu cử và danh sách 27 người trúng cử đại biểu HĐND xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/5/2021, Ủy ban Bầu cử xã Cổ Lũng ban hành Nghị quyết số 03/NQ - UBBC về Công bố kết quả bầu cử và danh sách 27 người trúng cử đại biểu HĐND xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này được căn cứ trên Biên bản tổng hợp bầu cử ngày 26/5/2021 của các Ban bầu cử xã Cổ Lũng. Theo đó, UBBC xã đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tổng hợp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn xã có 7 đơn vị bầu cử; 11 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 7.281/7.281 người, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 7.070 số phiếu hợp lệ đạt 97,10%. Trong 46 người ứng cử đại biểu HĐND xã, các cử tri đã bầu ra được 27 đại biểu HĐND xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới đây Nghị quyết số 03/NQ-UBBC của Ủy Ban bầu cử xã về công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin bài: Quỳnh Trang
Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn